For at forbedre vandmiljøet i Karup å for havørreden, har kommunerne og KÅS og herunder Lodsejerforeningen besluttet forsøgsvis at suspendere den første grødeslåning i år. Dette sker på en teststrækning fra Resen Bro til Trandum bro.
Resultatet skal gerne vise sig i mere bundvegetation som giver bedre skjul for smolten, og mindre sandvandring med dertil følgende mindre tilsanding af gydebankerne.
Den tilpassede grødeskæring er i første omgang aftalt til i år, og derefter vil den videre fremdrift med forsøget vurderes.
I vedhæftet skrivelse forklares de ønskede effekter nærmere, herunder hvem man skal kontakte hvis man har et fagligt begrundet spørgsmål vedrørende den tilpassede grødeskæring.