OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Forenings arbejde og paragraffer er måske ikke altid det mest ophidsende, men i sidste ende forudsætningen for vores fiskeri. Her en flot augustfisk på 6,5 kg.

Vedtægter
§1 Foreningens navn er Aulum-Haderup Sportsfiskerforening og dens hjemsted er Aulum-Haderup området.

§2 Foreningens formål er at samle sportsfiskere i Aulum-Haderup området, til værn om fiskeriet i områdets vandløb og søer samt at skaffe medlemmerne adgang til sportsfiskeri i disse vande og på enhver tænkelig måde at gavne sportsfiskeriets interesse.

§3 Tegningsregler for Aulum Haderup Sportsfiskerforening.
Aulum Haderup Sportsfiskerforening tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem af foreningen eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i foreningen.

§4 Enhver der måtte ønske optagelse i foreningen retter henvendelse til bestyrelsen, og det er alene Bestyrelsens afgørelse om ønsket om medlemskab imødekommes.

§5 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Det tilstræbes at den ordinære generalforsamling afholdes første onsdag i december. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassererens beretning.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Beretning fra ungdomsafdelingen.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg til bestyrelsen.

8. Valg af suppleant til bestyrelsen.

9. Valg af bilagskontrollant.

10. Valg af suppleant for bilagskontrollant.

11. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftlig begærer det overfor formanden med angivelse af dagsorden. Indvarsling til generalforsamling skal ske med 8 dages varsel, enten gennem lokal annoncering eller ved særskilt skriftlig meddelelse til hvert medlem. Indvarslingen skal angive dagsordenen. Alle afgørelser på en generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflertal. Beslutninger om vedtægtsændringer og om foreningens opløsning kræver dog 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

§6 På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på 7 medlemmer samt 2 bilagskontrollanter. Valget er for 2 år ad gangen. Desuden vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, samt 1 suppleant for bilagskontrollanter. Valget er for 2 år ad gangen. På hver ordinær generalforsamling afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer af bestyrelsen samt den ene bilagskontrollant, første gang ved lodtrækning. Beslutninger inden for bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når blot 4 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Over det på bestyrelsesmøderne passerede, føres en forhandlingsprotokol, der efter hvert møde underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem, ligesom den kan ekskludere medlemmer. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for en generalforsamling ved skriftlig anmodning herom til formanden.

§7 Kontingent og indmeldelsesgebyr for seniorer og juniorer fastsættes af generalforsamlingen. Juniormedlemmer, der overgår til seniorafdelingen, betaler ikke indskud. Børn og unge under 18 år må fiske i foreningens vande, når de er medlem af ungdomsafdelingen eller har indløst dagkort. Børn under 10 må dog fiske sammen med et medlem af foreningen uden at det kræver medlemskab af junior afdelingen. Juniorafdelingen ledes af et bestyrelsesmedlem eller et af bestyrelsen udpeget medlem af foreningen. Kontingentet skal være indbetalt inden udgangen af januar måned. Regnskabsåret er 1/11 – 31/10. Restance udover 1. marts medfører udmeldelse af foreningen

§8 Medlemmer må ikke uden bestyrelsens samtykke leje fiskeret, der tilhører eller har tilhørt foreningen.

§9 Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for fiskeriet i foreningens vande, derunder til at fastsætte betalingen for dagkort.

§10 Ved foreningens vande og på fisketure skal medlemmerne færdes på diskret og sømmelig måde. Ingen må beskadige hegn, fortrædige kreaturer, vildt eller lign. Medlemmer skal vise høflig optræden overfor lodsejere og foreningskammerater. Henkastning af enhver form for affald er forbudt, ligesom der må tages nøje hensyn ved parkering af køretøjer, så disse ikke er til gene for lodsejerne. Medlemmer udfører selv den fornødne kontrol og er pligtige til at vise hinanden medlemskort og fangst. Hunde må ikke medtages på foreningens fiskepladser. Brug af sættekroge og ruser ect. i foreningens vande medfører eksklusion.
Medlemmer sørger selv for ansvarsforsikring, samt personlig ulykkesforsikring.

§11 I tilfælde af foreningens opløsning tager en ekstraordinær generalforsamling stilling til, hvordan foreningens midler i givet fald skal anvendes.

§12 Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer. Der skal dog altid være majoritet i bestyrelsen af medlemmer bosat i Aulum-Haderup området.

Således vedtaget på sidste års generalforsamlingen